dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


DBD Franchise Standard

 

รายละเอียดโครงการ “ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบประมาณ 2559  

1. สร้างความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ สถานประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพฯ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเป็นแบบอย่างที่ดี(Best Practice)

 

2. ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงปฏิบัติการและเชิงลึก พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ณ สถานประกอบธุรกิจ

- การตรวจประเมิน และจัดทำแผนพัฒนาองค์กรจากทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

 

3. เผยแพร่ธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์

- คัดเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการพัฒนายกระดับฯ เพื่อเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษา การสร้างปรับกระบวนงาน และพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ

 


 

ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการ 


1) ได้รับการประเมินศักยภาพของตนเองและธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนชั่น

2) ได้รับคำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐาน ณ สถานประกอบธุรกิจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3) เสริมสร้างเครือข่ายและได้รับการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์บริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี

4) ได้รับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อใช้ในการส่งเสริม ความน่าเชื่อถือของกิจการ

5) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ธุรกิจผ่านสื่อในเครือเนชั่นที่มีผู้อ่านทั่วประเทศ

 


 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร

 

1) เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีใบทะเบียนพาณิชย์เพื่อการประกอบกิจการ

2) ดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบก่อนวันที่ 1 มกราคม 2558

3) เป็นธุรกิจเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51 %

4) ผู้บริหารหลักของกิจการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

5) มีการให้สิทธิแฟรนไชส์แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า 1 ราย

 


 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

1) ใบสมัคร และ หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย์

2) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เช่น เอกสารเปิดเผยข้อมูลแฟรนไชส์ (FDD: Franchise Disclosure Document) คู่มือการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ (Operations Manual) หรือ สำเนาหนังสือสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Agreement) เป็นต้น 

 

แบบตอบรับ Thailand Franchise Standard

 

event

เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ
การ์ดสวัสดีปีใหม่
กิจกรรม งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Med.& Herb
งานประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาค
The Family Business article
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ได้รับเกียรติไปร่วมงาน Krungsri-MUFG Business Matching Fair 2015
กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม
ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"
กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12
ผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น
COX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" article
กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต
ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3
"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน
ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง
Smart Focus-คุณพิษณุ แดงประเสริฐ
ขอเชิญร่วมงานเสวนาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นวัตกรรม
ขอเชิญสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014
กำหนดการสัมมนาทางด้านธุรกิจ
บรรยาย CDIP 100 ร้อยล้านในหนึ่งปี
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
ร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
ทำบุญบริษัทโรงงานเจเอสพีจำกัดประจำปี 2556
บรรยายเกี่ยวกับอาหารเสริมและอัดรายการกับหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิติพลคลินิก
ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล
ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap
บรรยายพิเศษให้นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รวมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma
ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน
งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน
ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma
รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา
การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012
ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย
Myanma August 2011 with Myanma distrubuter
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building
ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"
สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7
งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com