dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สารจาก นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ

 

 

 สารจาก นายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ

              การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  “ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม” เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา วาระเร่งด่วน ด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

              ตามวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาสุขภาพความงาม และรับงานนอกในลักษณะของงานบริการวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้แก่ สถานประกอบ (SME) วิสาหกิจชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศยังสร้างความเป็นมืออาชีพ ให้แก่ อาจารย์ และ บุคลากรของวิทยาลัย  เนื่องจากมีการดำเนินการในเชิงธุรกิจนอกเหนือจากการสร้างงานวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ที่จะต้องดำเนินงานควบคู่กันไปเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย อันจะช่วยสร้างมูลค้าเพิ่ม สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนไทย และลดการพึ่งพา การนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น จึงหวังว่าการดำเนินกิจการของศูนย์ความเป็นเลิศจะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทั้งมหาวิทยาลัย และสังคม ประเทศชาติ ต่อไป                                                     
TMC
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com