dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สารจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

 สารจาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

          การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence : COE) เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ด้านการจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งทำงานจริงของนักศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของการหารายได้เชิงพาณิชย์ และเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคมทั้งการฝึกอบรมและการรับงานภายนอก สนับสนุนความเป็นมืออาชีพของบุคลากร เป็นแหล่งสนับสนุนการทำการทำวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

          เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วยวิทยาลัยฯ มีความพร้อมความเชี่ยวชาญของบุคลากรและปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่เดิม  จึงดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศในชื่อ “ศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์

          วิทยาลัยฯ จึงลงนามความร่วมมือกับบริษัทซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยการวิจัยและพัฒนา และให้บริการวิชาการแก่สถานประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้การดำเนินกิจการของศูนย์ฯ ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  เป็นต้นมา และคาดหวังว่าการดำเนินการจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นต้นแบบของการดำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับองค์กรและประชาชนทั่วไปตามเจตนารมณ์

 
TMC
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com