dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่

 อย. เผยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้อย. ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่  พร้อมตั้งคณะทํางานพิจารณาในรายละเอียดของข้อกฎหมาย เพื่อให้ได้พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ทีมีกฎหมายในความความสมบูรณ์เหมาะสม

อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหารอย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

อย. เผยได้มีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย จากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 อย.มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ

อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจอย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ

 อย.จึงขอแนะผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อผักและผลไม้ช่วงเทศกาลกินเจการเลือกซื้อผักต้องเลือกในสภาพสดใหม่ สะอาด

 
อย.แจงยังไม่มีการขนทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์

 อย. แจง กรณีการฉีด “เฟรซเซลล์สารสกัดจากรกแกะ” จากการตรวจสอบฐานข้อมูล พบยังไม่มีการขึ้นทะเบียนตํารับยา เฟรซเซลล์  หรือผลิตภัณฑ์ที่ สกัดมาจากรกแกะ กับ อย. แต่อย่างใด เตือนประชาชน การฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย อาจทําให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย ทําให้เกิดอาการแพ้สูง

[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]