dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราชอย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช

 อย. ได้ตรวจจับแหล่งขายผลิตภัณฑ์ Firmax- 3 ยังพบฝ่าฝืนการขาย เตือนผู้บริโภค ระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเป็นเครื่องสําอาง แต่โฆษณาสรรพคุณทางยาเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

 อย. ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นําเข้าหรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ.ศ.2557 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอมอย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม

ข้อร้องเรียนเรื่อง สาหร่าย ซึ่งเป็น สาหร่าย อบแห้งที่นําไปปรุงอาหาร อย.เผยเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงได้ติดตามตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว ขณะนี้ไม่พบการจําหน่าย สาหร่าย ยี่ห้อที่มีปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด

	อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล

 อย. ย้ำยาพาราเซตามอลยังปลอดภัยสามารถบริโภคได้เอง แต่ต้องระวังการกินยาซ้ํา หรือกินยาเกินขนาดโดยไม่รู้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทําให้เกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้

อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุอย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

 อย.ให้ความสําคัญกับ ฉลากอาหาร โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดง ฉลากของอาหาร ในภาชนะบรรจุ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]