dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย

อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย

แนะผู้บริโภคเลือกซื้อนม

อย.แนะผู้บริโภคถึงวิธีการ เลือกซื้อนม พร้อมดื่ม และการเก็บนมให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ป้องกันปัญหา นมเสีย ก่อนการบริโภค เน้นย้ําตรวจสอบฉลาก สังเกตวัน-เดือน-ปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. เพื่อความปลอดภัยต่อการบริโภค

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งก่อนและหลังออกสู่ตลาด โดยเฉพาะผู้บริโภคต้องได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยพร้อมกับสนองนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here)” ดังนั้น อย.จึงแนะวิธีการ เลือกซื้อนม พร้อมดื่ม ซึ่งปัจจุบันมีนมหลายประเภท ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรซ์ ,นมยูเอชที,และนมสเตอริไรซ์ กรณีเป็น นมพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized MilK) ต้องผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ํากว่า 63 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที หรือไม่ต่ํากว่า 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วินาที มีระยะเวลาการบริโภคนับจากวันที่ผลิตประมาณ 10 วัน โดยที่นมต้องเก็บอยู่ในสภาพที่เย็นอยู่ตลอดเวลา ร้านค้าที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์นมในลักษณะนี้ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ควรสังเกตว่าน้ำนมมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ ถ้าหากเขย่าน้ํานมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วยังมีตะกอนเป็นเม็ดขาวๆ หรือหากพบว่าสีเปลี่ยนไป มีลักษณะเป็นฟอง มียางเหนียวเกิดที่ผิวหน้าหรือมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น แสดงว่านมนั้นอาจจะเสีย นอกจากนี้ควรบริโภคนมให้หมดในครั้งเดียวไม่ควรเก็บไว้และนํามาบริโภคในภายหลัง เพราะอาจทําให้ นมเสีย ก่อนวันหมดอายุ กรณีเป็นนมยูเอชที (UHT MilK) ต้องผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ํากว่า 133 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วินาที ควร เลือกซื้อนม ที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวม ไม่มีรอยกรีด รอยหัก รอยพับหรือยุบโดยเฉพาะที่บริเวณมุมกล่อง สังเกตบริเวณจุดที่ใช้หลอดเจาะ ว่าไม่มีรูรั่ว หรือรอยฉีดขาด กรณีซื้อทั้งลัง ควร เลือกซื้อนม ที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ควรแช่นมในกระติกน้ําแข็งหรือน้ําร้อนเพราะกล่องกระดาษจะอ่อนตัวและชํารุดทําให้จุลินทรีย์สามารถปนเปื้อนเข้าไปได้ กรณีนมสเตอริไรซ์ (Sterilized MilK) ต้องผ่านกรรมวิธีฆาเชื้อด้วย ความร้อนไม่ต่ํากว่า 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานเพียงพอ ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็น นมพาสเจอร์ไรซ์ นมยูเอชที หรือนมสเตอริไรซ์ ผู้บริโภคต้องตรวจสอบฉลาก สังเกต วัน-เดือน-ปีที่ผลิต หรือวันหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต เลขสารบบอาหาร ในกรอบเครื่องหมาย อย.เป็นอันดับต้นๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อนม เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

สาเหตุของนมที่เสีย

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การเน่าเสียของนมพร้อมดื่มอาจเกิดได้หลายกรณี ทั้งทางด้านกระบวนการผลิต อาจใช้ความร้อนสูงไม่เพียงพอ หรือใช้เวลาฆ่าเชื้อน้อยเกินไป การบรรจุไม่ถูกสุขลักษณะ ทําให้มีการปนเปื้อน หรือการบรรจุถุง ขวด ที่ไม่สะอาด เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม รวมถึงลักษณะ การขนส่งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ก็อาจเป็นสาเหตุให้ภาชนะบรรจุนมมีการรั่วหรือซึม ทําให้จุลินทรีย์จากภายนอกปนเปื้อนเข้าไปเป็นเหตุให้ นมเสีย ได้เช่นกัน ดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายภาชนะบรรจุนม อย่าให้มีการกระแทกกับของแข็งหรือของมีคม ไม่ควรโยนหรือเหยียบไปบนกล่องบรรจุขณะขนย้าย และไม่ควรวางซ้อน กล่องนม สูงเกินไป โดยไม่ควรซ้อนเกิน 7 ชั้น แต่หากเป็นการหุ้มด้วยพลาสติก ไม่ควรวางกล่องนมที่หุ้มด้วยพลาสติก เกิน 5 ชั้น เพราะ จะทําให้กล่องนมด้านล่างถูกกดทับจนหย่อนได้ อย่างไรก็ตามหากผู้บริโภคพบการผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต พบการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง หรือยังไม่มีเลขสารบบอาหาร ให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อจะได้ดําเนินการตรวจสอบดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดต่อไป
 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co