dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์

อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์ ในนมดัดแปลงและอาหารทารก นอกเหนือจาก 5 รายการที่เคยแจ้งแล้ว

หลังจากการตรวจสอบย้อนกลับการนําเข้า ผลิตภัณฑ์อาหาร ของผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร ว่ามีการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นในการผลิตที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์หรือใช้วัตถุดิบจากแหล่งใด พบว่านอกจากบริษัทดูเม็กซ์แล้วไม่มีบริษัทใดนําเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้น หรือใช้วัตถุดิบในรุ่นที่มีปัญหาจากนิวซีแลนด์แต่อย่างใดโดยแต่ละแห่งนําเข้าเวย์โปรตีนจากประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย (ที่ไม่ใช่บริษัท ฟอนเทียร่า) เผย บริษัท ดูเม็กซ์จํากัด ประเทศไทยได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์นมที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพได้มากกว่า 100 ตัน จากจํานวนที่อยู่ในตลาดมากกว่า 200 ตัน ย้ําเตือนผู้บริโภค หากมีผลิตภัณฑ์นมใน 5 รุ่นที่ดูเม็กซ์ประกาศว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพ ก่อนอื่นต้องหยุดบริโภคและขอให้ส่งคืนกลับไปยังผู้จําหน่ายหรือผู้ผลิตพร้อมกันนี้อย. ประสาน สสจ.ทุกจังหวัดตรวจสอบแหล่งจําหน่าย หากพบให้เก็บจากชั้นวางของทันทีรวมทั้ง อย. ยังเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมของทุกบริษัทส่งตรวจวิเคราะห์แล้วเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค นอกจากนั้น อย. ได้มีการประสานตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ส.ค.56 มีข้อมูลสรุปได้ว่าการนําเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นในการผลิตที่มีการปนเปื้อนที่นําเข้าประเทศไทยมีเพียงบริษัท ดูเม็กซ์ประเทศไทย ที่ทําการเรียกคืนเฉพาะรุ่นที่มีปัญหา 5 รุ่นแล้ว

นพ.บุญชัยสมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า หลังจากที่อย. ได้เชิญผู้ประกอบการนําเข้านมและอาหารทารกสําหรับเด็กเล็กรวมทั้งสมาคมผู้ ผลิตอาหาร ทารกและเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงมาตรการที่อย. จะดําเนินการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการพบปัญหาเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากประเทศนิวซีแลนด์โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการดําเนินการตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีการนําเข้าเวย์โปรตีนจากประเทศใดบ้าง โดยให้ส่งผลการตรวจสอบกลับมายังอย. ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อดําเนินมาตรการควบคุมป้องกันมิให้มีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาออกสู่ตลาดล่าสุดอย. ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิต/นําเข้า/จําหน่าย นมและอาหารทารกสําหรับเด็กเล็กจํานวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มี้ดจอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด , บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีสจํากัด , บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จํากัด , บริษัท สโนว์แบรนด์สยาม จํากัดและบริษัท ไวเอท นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัดและ บริษัท แปซิฟิกเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จํากัด โดยจํานวนผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงและอาหารทารกสําหรับเด็กเล็กที่แจ้งรวม 73 รายการ ปรากฏผลการตรวจสอบจากรายชื่อดังกล่าวไม่มีบริษัทใดนําเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นหรือใช้วัตถุดิบในรุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากประเทศนิวซีแลนด์แต่อย่างใดแต่ละบริษัทนําเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นจากประเทศทางยุโรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย (ที่ไม่ใช่ฟอนเทียร่า)

นพ.บุญชัยเลขาธิการฯอย.กล่าวต่อไปว่าขณะนี้อย. ไม่มีรายงานผู้ป่วยจากสารพิษโบทูลินั่มจาก 6 ประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้และประเทศไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามอย. ยังคงติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสปนเปื้อน ประกอบกับ อย. ได้มีการประสานตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอแนะนําในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุดเพราะนอกจากปลอดภัยมีประโยชน์แล้วยังประหยัดอีกด้วยสําหรับนมสดที่ผลิตในประเทศขอให้เชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัย บริโภคได้และขอให้ผู้บริโภควางใจในการดําเนินงานของอย. ซึ่งจะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งมีมาตรการ ในการกํากับดูแลและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่นําเข้าและจําหน่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค นอกจากนี้อย. ได้จัดทําเอกสารเผยแพร่กรณีพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเวย์โปรตีนเข้มข้นจากหางนมของประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์นมของบริษัทที่ใช้เวย์โปรตีนที่ตรวจพบปัญหาความรู้โปรตีนจากหางนม (whey protein) อาการของการได้รับเชื้อ “คลอสตริเดียมโบทูลินั่ม” เป็นต้น
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co