dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง

อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง 

อย. เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง ฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจําทั้งปรับ

อย. เผยพบผู้ประกอบการ วัตถุอันตราย ส่วนใหญ่ ประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ดําเนินการให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะได้รับโทษหนักตามความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตราย คือ จําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดําเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และสถานประกอบการ วัตถุอันตราย ที่ใช้ใน บ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ป้องกันกําจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค และผลิตภัณฑ์อุปโภคอื่นๆ หากพบว่าไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน ไม่ได้ขออนุญาต หรือไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริง จะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงตามระดับความรุนแรงของการก่อให้เกิดอันตราย โดยแบ่ง วัตถุอันตราย เป็น 4 ชนิด ได้แก่ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 เป็น วัตถุอันตราย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มอื่น จึงกําหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้า แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และจัดทําฉลากตามที่กําหนด หากไม่ แจ้งข้อเท็จจริง จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น น้ํามันตะไคร้หอมไล่ยุง กาวยึดติดแห้งเร็ว ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มี สาระสําคัญเป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ หรือชนิดไม่มีประจุ (ยกเว้น โนนิลฟีนอล เอทอกซิเลท หรือสารทั้งสองกลุ่มผสมกัน) เป็นต้น ส่วน วัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 เป็น วัตถุอันตราย ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมาขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย และแจ้งการดําเนินการก่อนจึงจะประกอบกิจการนั้นได้ หากผู้ผลิต ผู้นําเข้าไม่ขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ไม่แจ้งการดําเนินการ จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ปากกาลบคําผิด

สําหรับ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 เป็น วัตถุอันตราย ที่กฎหมายกําหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องมาขอขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย และขอใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบกิจการนั้นได้ หากผู้ผลิตและผู้นําเข้า ไม่ขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย จะมีโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้มีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง ไม่ขอใบอนุญาตจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ


ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ําที่มีสารสําคัญเป็นกรดหรือด่างต่างๆ หรือมีสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก ทรายกําจัดลูกน้ํายุง ผลิตภัณฑ์ฉีดพ่นกําจัดแมลง เป็นต้น และชนิดสุดท้ายคือ วัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 เป็น วัตถุอันตราย ที่ห้ามใช้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งจากคุณสมบัติของสารหรือจากลักษณะการใช้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษจําคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เช่น ดีดีที พาราไทออน


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co