dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ

อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ อย. เตรียมเผา แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล 1,586 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท ตรวจพบเมทานอล 86.7% จากที่กำหนดให้มีได้ไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน ครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างตลอดจนอายัด แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร กรีนเพาเวอร์ (greenpower) จำนวน 50 ลัง น้ำหนักรวม 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล (alcohol fuel) จำนวน 122 ถัง น้ำหนักรวม 1,586 ลิตร ที่บริษัท อีโคโนไมเซอร์ กรุ๊ป จำกัด ผลการตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอล 86.7% ซึ่งมาตรฐานกำหนดเมทานอลต้องไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่ง ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา อย.จึงได้นำแอลกฮอล์อุ่นอาหารของกลางทั้งหมดที่ยึดอายัดไว้มาเผาทำลาย ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานบังคับที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศกำหนด (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก905-2547) โดยคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรฐานฉบับนี้ คือ ปริมาณของเมทานอลในสารที่กลั่นได้ จะต้องไม่เกินร้อยละหนึ่งโดยปริมาตร และหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณเมทานอลสูงเกินกว่าที่กำหนด นอกจากจะผิดมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ยังเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยใช้อุ่นอาหารประเภทหม้อไฟ ในโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเป็นส่วนประกอบ อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับสัมผัสหรือหายใจเอาไอระเหยของเมทานอลและมีโอกาสก่อให้เกิดอาการพิษจากเมทานอลได้

อย. ได้เก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอลเกินกว่า ที่กำหนด อย. จึงได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและได้ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สังเกตฉลากว่า มีเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. หรือไม่ หากไม่แน่ใจว่า แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร ได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการใช้แอลกฮอล์อุ่นอาหารที่มีเมทานอลเกินกว่าที่กำหนดจะมีโทษเช่นเดียวกับผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายคือ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทีมา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co