dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้

อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้

อย. ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 กําหนดให้ ร้านขายยา ทุกร้านต้องผ่านหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทาง เภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) จึงจะต่ออายุใบอนุญาตยาได้ แต่ให้เวลา ร้านขายยา ที่เปิดมาก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ปรับปรุงอย่างเป็นขั้นตอนภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 8 ปี เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น ย้ํา อย. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านขายยา อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทําผิดทั้งผู้รับอนุญาตร้านขายยาหรือ เภสัชกร จะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเสริมให้ ร้านขายยา มีการพัฒนาภายใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทาง เภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) เพื่อยกระดับมาตรฐานของ ร้านขายยา ให้พร้อมต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น อย. ได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้ ร้านขายยา มีการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น และทําให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น โดยปรับปรุงข้อกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือในการควบคุมเก็บรักษาคุณภาพยา อาทิ การจัดบริเวณให้คําปรึกษาด้านยา การจัดพื้นที่ตามประเภทยาอย่างชัดเจน แยกเก็บยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสําหรับสัตว์ เป็นสัดส่วนจากยาอื่น ๆ, กําหนดให้มีการแสดงป้ายชื่อพร้อมรูปถ่าย เภสัชกร

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ, กําหนดให้ผู้รับอนุญาต(เจ้าของร้าน)และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ(เภสัชกรผู้ส่งมอบยา) ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทาง เภสัชกรรม (GPP), กําหนดเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมิน วิธีปฏิบัติทาง เภสัชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต กําหนดให้ ผู้รับอนุญาต ร้านขายยา ที่เปิดก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ต้องปรับปรุง สถานที่ อุปกรณ์ และการปฏิบัติตาม GPP อย่างเป็นขั้นตอน ภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 8 ปี นับจากกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม อย. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านขายยา อย่างต่อเนื่อง และได้กํากับดูแลการจําหน่ายยาประเภทยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และ การปฏิบัติหน้าที่ของ เภสัชกร ในร้านขายยาอย่างใกล้ชิด ถ้าตรวจพบว่า ร้านขายยา ใดมีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายจะดําเนินคดีกับผู้ที่ ฝ่าฝืนทุกราย โดย หากมีการจําหน่ายยาประเภทอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่ เภสัชกร ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีที่ เภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาทําการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท และส่งเรื่องให้ สภาเภสัชกรรม พิจารณาเรื่องจริยธรรมวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ อย. จะประสานความร่วมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้เข้มงวดในการตรวจสอบร้านขายยา และขอให้ ร้านขายยา ทุกร้านทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้บริโภคพบร้านขายยาที่จําหน่ายยาผิดกฎหมาย/ จําหน่ายยาประเภทอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่ เภสัชกร ไม่อยู่ปฏิบัติการ/ไม่มี เภสัชกร ประจําร้านสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัด

ที่มา : sanook
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co