dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ

อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ

อย. สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้แก่ผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางครบ 100 เครื่องติดตั้งทั่วประเทศแล้วแบ่งเป็นเครื่องผสมเกลือบริโภคขนาดเล็ก 40 กิโลกรัม 70 เครื่องและเครื่องผสมเกลือ บริโภคขนาดใหญ่ 150 กิโลกรัม 30 เครื่อง เพื่อให้มีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสามารถ ผลิตเกลือบริโภค ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ได้ผลวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภคเป็นที่น่าพอใจ โดยเกลือบริโภคมีแนวโน้มผ่านมาตรฐานมากขึ้น ภญ.ศรีนวลกรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่า นโยบายสําคัญของ กระทรวงสาธารณสุขคือต้องการให้คนไทยไม่ขาดสารไอโอดีน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ ผลิตเกลือบริโภค เสริมไอโอดีนด้วยเครื่องผสมเกลือบริโภคและให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดซื้อเครื่องผสมเกลือบริโภคโดยให้ความช่วยเหลือในการอุดหนุนเครื่องผสมเกลือบริโภคให้แก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก 40 กิโลกรัมจํานวน 70 เครื่องและขนาดใหญ่ 150 กิโลกรัมจํานวน 30 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 100 เครื่องซึ่ง

ขณะนี้ได้ดําเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ 5 เครื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 51 เครื่อง ภาคกลาง 34 เครื่อง ภาคใต้ 1 เครื่องและกรุงเทพฯ 9 เครื่อง ซึ่งภายหลังจากการติดตั้งเครื่องผสมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการ ผลิตเกลือบริโภค ด้วยเครื่องผสมรวมทั้งร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการสํารวจความพร้อมและประเมินศักยภาพผู้ประกอบการทั้งก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องเครื่องผสม พร้อมทั้งให้คําแนะนํา ปรึกษาในการผลิตเกลือบริโภคอีกด้วย

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่าจากการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไอโอดีนในเกลือก่อนได้รับการสนับสนุนเครื่อง (เดือนพฤศจิกายน 2555- กุมภาพันธ์ 2556) ผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ร้อยละ 70.97 และไม่ผ่านมาตรฐาน ร้อยละ 29.03 โดยพบการกระจายตัวของไอโอดีนไม่สม่ําเสมอเท่าที่ควร หลังได้รับการสนับสนุนเครื่อง(เดือนกรกฎาคม 2556- กันยายน 2556) ผ่านมาตรฐาน (20-40 ppm) ร้อยละ 87.36 และไม่ผ่านมาตรฐานร้อยละ 12.64 เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องผสม พบว่าผู้ประกอบการ ผลิตเกลือบริโภค มีแนวโน้มผ่านมาตรฐานตามกฎหมายเพิ่มขึ้นและมีการกระจายตัวของไอโอดีนที่สม่ําเสมอมากขึ้น

อย. จะดําเนินการจัดสร้างระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System ) หรือ QMS สําหรับสถานที่ผลิตเกลือในระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) โดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือการจัดสร้างระบบ QMS ให้กับสถานที่ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางและเป้าหมายระยะยาวคือสถานที่ ผลิตเกลือบริโภค ทุกแห่งต้องมีระบบ QMS ทั้งนี้เพื่อให้เด็กไทยได้รับสารไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายสอดคล้องกับคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญจากยูนิเซฟและระบบการ ผลิตเกลือบริโภค ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางสากลรองเลขาธิการฯกล่าวในที่สุด
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co