dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

ถ่ายโอนภารกิจหน่วยตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหารจากภาคเอกชน

อย. เผยได้มีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร ที่ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย จากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก อย. พร้อมกําหนดหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร เพื่อการต่ออายุใบอนุญาตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การขอหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เพื่อถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ ผลิตอาหาร ในกรณีผู้ ผลิตอาหารประสงค์จะขอรับการตรวจประเมิน สถานที่ผลิตอาหาร เพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย ให้กับหน่วยตรวจสอบ สถานที่ผลิตอาหาร จากภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. แบบครบวงจรตั้งแต่การรับคําขอ การตรวจ ถานที่ผลิตอาหาร และการออกใบรับรอง โดย กําหนดช่วงระยะเวลาเป็น 2 ระยะคือ ระยะแรกสําหรับ สถานที่ผลิตอาหาร ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป และระยะที่ 2 สําหรับสถานที่ผลิตอาหารที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 02 590 7257 , 02 590 7214 และ 02 590 7206 ในเวลาราชการ หรือ e-mail : food@fda.moph.go.th หรือ Qateam.food@gmail.com 

นอกจากนี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ อย.ยังได้ออกประกาศฯ เรื่อง กําหนดหลักฐานการขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตและเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เพิ่มการยอมรับหนังสือรับรอง และ ผลการตรวจ สถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ที่ออกโดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุ ใบอนุญาตผลิตอาหาร ให้สามารถดําเนินการได้รวดเร็ว 

หน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

โดยหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ อย. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีจํานวน 6 ราย ได้แก่

1. บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

2. บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํากัด

3. บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิพิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

4. บริษัท ยูไนเต็ด รีจีส ตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

5. บริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส์จํากัด

6. สํานักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ซึ่งผ่านการประเมินความสามารถว่าดําเนินการได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ อย. และ อย. ได้วางระบบการตรวจติดตามความสามารถของหน่วยตรวจเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความโปร่งใส เป็นกลาง ในการตรวจตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า อย.มุ่งพัฒนาการดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่ออํานวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ผู้ประกอบการ และในขณะเดียวกันผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co