dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ

อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ

อย. สวนกระแสของแพงช่วยผู้บริโภค ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็ง ยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ ลดฮวบถึง 40% เริ่ม ต.ค.56 นี้

นาย แพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์)ที่ส่งเสริมให้มีการใช้ ยาสามัญ (Generic drug) ในประเทศเพิ่มมากขึ้นนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ให้ความสําคัญและถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็น รูปธรรม โดยในส่วนของวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้สนับสนุนให้มีการใช้ ยาสามัญ (Generic drug) ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับยาต้นแบบ (Original Drug) เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยในราคาที่ถูกลงและเพิ่มการเข้าถึงยาดัง กล่าว ของประชาชน กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับของ อย. มีทําหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหายาที่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 ซึ่งยากลุ่มนี้รวมเรียกว่าวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ ซึ่ง อย. ได้กําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการคัดเลือกยาดังกล่าวข้างต้น โดยเปิดให้วัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ที่เป็น ยาสามัญ (Generic drug) ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีสรรพคุณเท่าเทียมกับยาต้นแบบ เข้าแข่งขันในการประกวดราคาในการจัดซื้อตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ราคาวัตถุเสพติดหลายรายการลดลงจากเดิมเป็นอย่างมากและสามารถลดราคา จําหน่ายให้กับสถานพยาบาลต่างๆ มาโดยตลอด สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ อย.ได้ปรับ ลดราคายา กลุ่มจําเป็นต่อคุณภาพชีวิตตามต้นทุนการจัดหาที่ลดลง จํานวน 7 รายการ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลและผู้บริโภคที่ต้องใช้ยา โดยเริ่มปรับลดราคาใหม่ในเดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ดังนื้

 

  • เฟนทานิล ชนิดฉีด (0.1 มิลลิกรัม/2 มิลลิลิตร/หลอด) 10 หลอด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 220 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 180 บาท ลดลง 18 %
  • เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (12 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 500 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 400 บาท ลดลง 20 %
  • เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (25 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 900 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 600 บาท ลดลง 33 %
  • เฟนทานิล ชนิดแผ่นแปะผิวหนัง (50 ไมโครกรัม/ชั่วโมง) 5 แผ่น/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 1,500 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 900 บาท ลดลง 40 %
  • ยาเมทิลเฟนิเดต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 100 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 350 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 300 บาท ลดลง 14 %
  • ยาเมทิลเฟนิเดต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 200 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 700 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 600 บาท ลดลง 14 %
  • โซลพิเดม ทาร์เทรต ชนิดเม็ด (10 มิลลิกรัม/เม็ด) 20 เม็ด/กล่อง ราคาเดิมกล่องละ 180 บาท ราคาใหม่ กล่องละ 160 บาท ลดลง 11 %


อย. เชื่อว่า การ ลดราคายา ในครั้งนี้จะสามารถช่วยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนประหยัดค่า ใช้จ่ายด้านวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ในราคาที่ถูกลง ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสําคัญกับการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 นี้ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดได้ร่วมกับกองควบคุม วัต ถุเสพติด อ ย. และสํา นักยาและวัต ถุเสพติด ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการรับรองการประเมินเอกสารทางวิชาการและการตรวจ วิเคราะห์วัตถุเสพติด ทั้งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทในประเภท 2 ตามแนวทาง ASEAN HARMONIZATION เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกับวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ของประเทศ อันจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 และเป็นการประกันคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้หลักการประกวดราคาอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งประเทศ ทั้งนี้ อย. มีนโยบายในการปรับ ลดราคายา อื่นๆ อีก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดีต่อไป เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co