dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง

อย.ติวเข้ม 4 ภาค เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง 

อย. เดินสายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการ ผลิตเครื่องสําอาง ให้มีคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสําอาง สําหรับผู้ประกอบการ ผลิตเครื่องสําอาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลผู้ ผลิตเครื่องสําอาง รวม 4 ภาค เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายที่จะกําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนําเข้า เครื่องสําอาง  เพื่อยกระดับและจัดระเบียบสถานที่ผลิตหรือนําเข้า เครื่องสําอาง โดยได้นําเสนอคณะกรรมการเครื่องสําอางเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้กําหนด หลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้า และวิธีการเก็บรักษา เครื่องสําอาง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และมอบให้ อย. ดําเนินการนําร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคทดลองใช้ในการตรวจสถานที่ รวมถึงชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอางให้เป็นไปในทํานองเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการผลิตและนําเข้าเครื่องสําอางให้มีคุณภาพสําหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสําอางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลเครื่องสําอางในส่วนภูมิภาค รวม 4 ภาค โดยจัดอบรมมาแล้ว 3 รุ่น 3 ภาค  ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือจัดที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

รองเลขาธิการฯ อย.กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฎาคม 2557 อย.จัดอบรม เชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 4 โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 180 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยในวันแรกของการอบรมจะเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และ ในวันที่สองจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า เครื่องสําอาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้าและวิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอาง เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐาน GMP เครื่องสําอาง อย่างเต็มรูปแบบต่อไปทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้เครื่องสําอางที่มีในท้องตลาดอีกด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.fda.moph.go.th/ เลือก กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co