dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย. เดินหน้าบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ สนองนโยบายรัฐบาล ล่าสุดจับมือสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดย อย. มุ่งมั่นเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2560 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คือผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการทํางาน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อย. ได้อย่างทันท่วงทีรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า อย. ได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการ เช่น การขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสําอางผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จํากัดจํานวน ทราบผลทันทีด้วยมาตรฐานเดียวกัน , ระบบ e-Submission มาใช้ในการยื่นคํา ขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ , การยื่นคําขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนําเข้า (Licence per Invoice) ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือสมาร์ทดีไวซ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Oryor Smart Application

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น อย. ยังมีงานอีกมากที่จะต้องดําเนินการ ขณะนี้อย. จึงได้จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 - 2561 แล้วโดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ

  1. พัฒนาบุคลากรและยกระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  2. พัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
  3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  4. สนับสนุนเศรษฐกิจโดยอํานวยความสะดวกทางการค้า และ ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  5. เสริมสร้างการดูแลตนเองของประชาชน
  6. ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร นอกจากนี้ยังได้กําหนดให้การจัดทําสถาปัตยกรรมระบบ หรือ Enterprise Architecture ของ อย. เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 - 2561 นี้ด้วย

สร้างความมั่นใจด้วยระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มั่นใจว่า สรอ.จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือ ผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ในวันนี้ (19 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย.) จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสร้างความชัดเจนในการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติอีกด้วย

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co