dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV

อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV

อย. เผย กรณีขาวสงตอทาง LINE แจงวาหามรับประทาน ผลไมกระปอง เนื่องจากมีการนําผูปวยติดเชื้อ HIV หยดเลือดใสใน ผลไมกระปอง และขณะนี้มีการประกาศใหนํา ผลไมกระปอง ออกจากชั้นวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ แลว พบเปนเพียงขาวลือ ยันไมมีมูลความจริงแตอยางใด ขอผูบริโภควางใจ พรอมแนะวิธีการสังเกตเลือกซื้ออาหารกระปองที่ถูกตอง

นายแพทยบุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา กรณีมีขาวสงตอทาง LINE ขอความวาหามรับประทาน ผลไมกระปอง โดยเฉพาะที่ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมีการนําผูปวยติดเชื้อ HIV หยดเลือดใสใน ผลไมกระปอง และขณะนี้มีการประกาศใหนํา ผลไมกระปอง ออกจากชั้นวางจําหนายตามหางสรรพสินคาตาง ๆ แลวนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแจงวา ยังไมปรากฏหลักฐานที่แนชัดยืนยันถึงการพบเชื้อดังกลาวในผลิตภัณฑอาหารกระปองแตอยางใด และอาจเปนเพียงขาวลือเพื่อลดความนาเชื่อถือของผูประกอบการไทย และผลิตภัณฑผลไมกระปอง ของประเทศไทยเลขาธิการฯ อย. กลาวตอไปวา ในดานวิชาการ เชื้อไวรัส Human Immunodeficiency Virus หรือ HIV เปนไวรัสที่กอใหเกิดภาวะภูมิคุมกันบกพรอง โดยจะเขาไปทําลายเม็ดเลือดขาว ที่เปนแหลงสรางภูมิคุมกันโรค ทําใหภูมิคุมกันลดนอยลง จึงทําใหติดเชื้อโรคแทรกซอนเขาสูรางกายไดงาย เชื้อดังกลาวสามารถอาศัยหรือทําใหเกิดโรคในคนเทานั้น เมื่อออกนอกรางกายคนแลวจะไมสามารถทนสภาพแวดลอมภายนอกไดอาจมีชีวิตไดนานเปนชั่วโมงหรือเปนวันเทานั้น ขึ้นอยูกับอุณหภูมิความรอน ความเย็น สภาวะกรด – ดาง ความแหง ความชื้น เชื้อไวรัสดังกลาวเปนไวรัสที่ถูกฆาใหตาย หรือหมดฤทธิ์ไดโดยงาย โดยการตมที่อุณหภูมิ50 - 60 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาทีจะทําใหไวรัสหมดฤทธิ์ไวรัสจะถูกทําลายทั้งหมดดวยการตมน้ําเดือดในเวลา 10 นาทีเชื้อไวรัส HIV จะสามารถติดตอได3 ทาง คือ การไดรับเลือด การมีเพศสัมพันธและการติดตอจากแมสูลูก

สําหรับการแปรรูปดวยการบรรจุกระปอง นั้น นอกจากการผลิตจะมีระบบคุณภาพ GMP และ HACCP ที่มีสวนชวยควบคุมสุขลักษณะในการผลิตอาหารแลว กรรมวิธีการผลิตที่ใชความรอนสูงยังมีสวนสําคัญในการทําลายจุลินทรียกอโรครวมทั้งไวรัสที่อาจปนเปอนมากับอาหารดวย ดังนั้น ดวยกรรมวิธีการแปรรูปจึงไมสามารถพบการปนเปอนเชื้อในผลิตภัณฑขอใหผูบริโภคไววางใจสินคาอาหารกระปองที่ผลิตในประเทศไทย

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]