dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น

อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู ผลิตอาหารเสริม แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัทถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และมีการจําหนายทางอินเทอรเน็ตในหลายเว็บไซตอย. จึงไดรวมกับ บก.ปคบ. ติดตามขยายผลไปถึง บริษัท มายนเวิรล ไบโอ(ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งจากการตรวจสอบพบผลิตภัณฑ เครื่องสําอาง ผิดกฎหมาย ผลิตภัณฑยาและผลิตภัณฑอาหาร และ อาหารเสริม ที่ตองสงสัยวาอาจจะผิดกฎหมาย เจาหนาที่จึงไดทําการยึด โดยนําเรื่องสงพนักงานสอบสวนตรวจสอบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปดเผยวา จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดูแลตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย รวมทั้งเฝาระวังและรับเรื่องรองเรียนมาโดยตลอด นั้น ลาสุดไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริม ที่แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัทถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น ซึ่งสรางความเสียหาย และอาจทําใหผูบริโภคเขาใจผิดไดในวันที่13 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา อย. จึงไดรวมกับตํารวกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค (บก.ปคบ.) ที่ทําหนาที่ในการดูแลคุมครองผูบริโภค เขาตรวจคน บริษัท มายนเวิรลไบโอ(ไทยแลนด) หลังไดรับการรองเรียน วาพบสินคาดังกลาว

จําหนายทางเว็บไซตทั้งสิ้น 10เว็บไซต ไดแก

1. www.easy2diet.com

2. www.mgtshop.creamjula.com

3. www.milklightonline.com

4. www.8plaza.com

5. www.storchild.com

6. www.be2hand.com

7. www.nukeshopping,com

8. www.sbsbeautyshop.com

9. www.easy2findshop.com

10. iwdding-skincare.weloveshopping.com

จากการสืบสวนและติดตามผลการประกอบกิจการ และการชําระเงินคาสินคาพบวา เปนชื่อบัญชีเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเปนของบริษัท มายนเวิรล ไบโอ (ไทยแลนด) จํากัดที่ตั้งอยูเลขที่ 111/209 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ซอย 19 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีและผลการตรวจสอบสถานที่จําหนาย พบวามีลักษณะเปนสํานักงานของบริษัทฯ ตรวจสอบพบผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ผิดกฎหมาย หลายรายการ อาทิ

1. myRSyn-akesmoothing serum

2. Gold peal OFF mask

3. Anti Black Head Serum

4. Platinum Collagen Boosting

5. Advanced Whitening Cream

เจาหนาที่จึงไดทําการยึดนําสงพนักงานสอบสวนตรวจสอบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป เลขาธิการ ฯ กลาวแนะนําหลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพผานทางอินเทอรเน็ตวา การเลือกซื้อผลิตภัณฑสุขภาพผานทางเว็บไซตนั้น ผูบริโภคควรตรวจสอบใหแนใจกอนวาผลิตภัณฑที่ทานตองการจะซื้อมีเสขสารบบ อย. หรือไม เมื่อตรวจสอบพบวามีเลขสารบบแลวควรตรวจดูวาเปนเลขสารบบที่ถูกตองของผลิตภัณฑหรือไมผานทางเว็บไซตอย. คือ www.fda.moph.go.th หรือทาง Oryor Smart Application ซึ่งสามารถใชsmart phone ดาวนโหลดไดฟรีทั้งระบบ IOS และ android

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]