dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

อย. ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นําเข้าหรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ.ศ.2557 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแนะแนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาต ผลิตนําเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยประกาศฯ ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย.เปิดเผยว่า อย.ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการควบคุม วัตถุอันตราย ที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขได้เพิ่มช่องทางการให้บริการยื่นคําขออนุญาต ผลิต นําเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ โดยไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2557 ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 190 ง ลงวันที่

26 กันยายน 2557 สําหรับการให้บริการในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานในระบบด้าน วัตถุอันตราย ของสํานักงานฯ เท่านั้น และต้องมีใบสําคัญการขึ้นทะเบียน วัตถุอันตราย ของผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาต กรณีขออนุญาตผลิต ผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์และสายการผลิตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาต กรณีขออนุญาตนําเข้าหรือส่งออก จะต้องมีใบอนุญาตนําเข้า หรือ

ใบอนุญาตส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุญาตทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาต ผลิต นําเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักงานฯ ผู้ที่ประสงค์จะใช่บริการจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.ยื่นขอสิทธิ์เข้าระบบที่กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย โดยนําแบบฟอรมคําขอใชระบบสารสนเทศโลจิสติกส์หนังสือมอบอํานาจฉบับที่มีข้อความ เพื่อยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการเข้าดูข้อมูลทั้งหมดของ (ชื่อผู้ประกอบการ)และสําเนา พร้อมเอกสารประกอบ

2.ศึกษาคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.html

3.บันทึกข้อมูลตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งานระบบการยื่นคําขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เลือกช่องทางที่จะรับใบอนุญาต ซึ่งมี2 ช่องทาง ได่แก่ ทางไปรษณีย์หรือรับด้วยตนเอง เมื่อยื่นคําขออนุญาตแล้วให้ตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ได้รับคําขออนุญาตแล้วหรือไม่ กรณีถูกยกเลิก ให้ตรวจสอบข้อความที่เจ้าหน้าที่แจ้งกลับในระบบฯ และแก้ไขให้ใช้ถูกต้องก่อนยื่นคําขออนุญาตอีกครั้ง

4.ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งผลอนุมัติและออกใบคําสั่งชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมมาชําระเงินได้ที่ธนาคารหรือชําระได้ด้วยตนเองที่ อย.

5.เมื่อคําอนุมัติได้รับอนุมัติแล้วสามารถมารับใบอนุญาตได้ 2 ช่องทาง ตามที่แสดงความประสงค์ไว้สําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าระบบแล้วให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3-5 ได้เลย ประกาศฯฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดภาระในการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกอบการที่จะมายื่นคําขออนุญาต ผลิต นําเข้า หรือ ส่งออก ศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเคร่งครัดโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคําขออนุญาตผลิต นําเข้า หรือส่งออก ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co