dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 

อย.ให้ความสําคัญกับ ฉลากอาหาร โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดง ฉลากของอาหาร ในภาชนะบรรจุ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยใช้หลักการตามมาตรฐานของโคเด็กซ์ ในประเด็นที่เหมาะสมกับมาตรการในการกํากับดูแลการแสดง ฉลากอาหาร และการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคภายในประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ฉลากอาหาร มีความสําคัญต่อการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค จึงควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศฯว่าด้วยเรื่องฉลากให้สอดคล้องกับหลักการสากล พร้อมทั้งปรับข้อความที่กําหนดให้แสดงบนฉลากให้มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดง ฉลากอาหาร ในภาชนะบรรจุ โดยมีสาระสําคัญที่เพิ่มเติมจากประกาศเรื่อง ฉลากอาหาร ฉบับเดิมประกอบด้วย

1. การแสดงข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร หากมีการใช้หรืออาจปนเปื้อนในกระบวนการผลิตของส่วนประกอบ ได้แก่ ธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน เช่น ข้าวสาลีบาร์เลย์เป็นต้น สัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําที่มีเปลือกแข็ง ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่ ปลาและผลิตภัณฑ์จากปลา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง นมและผลิตภัณฑ์จากนม รวมถึงแลคโตส ถั่วที่มีเปลือกแข็งและผลิตภัณฑ์จากถั่ว ที่มีเปลือกแข็ง ซัลไฟต์ที่มีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยต้องแสดงข้อความ “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร : มี..(ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน)..” กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหรือ “ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี..(ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน)...” กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต 

2. การแสดงวัตถุเจือปนอาหาร ให้แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System : INS for Food Additives

3. ปรับเปลี่ยน การแสดงข้อความกํากับ วัน เดือน และปีของอาหารที่มีอายุการเก็บไม่เกิน 90 วัน หรือเดือนและปีของอาหารที่มีอายุ การเก็บเกิน 90 วัน เป็นข้อความ “ควรบริโภคก่อน” 

4. การกําหนดขนาดตัวอักษรของฉลาก 7 รายการ ได้แก่ชื่ออาหารเลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นําเข้า หรือสํานักงานใหญ่ ปริมาณของอาหารส่วนประกอบที่สําคัญ ข้อมูลสําหรับผู้แพ้อาหาร และการแสดงวัน เดือน และปีที่ควรบริโภคก่อน เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย 

5. การแสดง ข้อความ รูปภาพ ตรา หรือเครื่องหมายการค้า ต้องไม่พ้องเสียง พ้องรูปกับคําหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์คุณภาพ สรรพคุณ เป็นเท็จหรือเกินจริง  

6. กําหนดเงื่อนไขการแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับสารหรือส่วนประกอบอื่นในอาหาร เช่น ไม่ใช้บอแรกซ์ทั้งนี้ประกาศฯฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป สําหรับผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าอาหารที่ได้จัดทําฉลากไว้ก่อนวันที่ประกาศฯฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ทําการแก้ไขฉลากให้ถูกต้องตามประกาศฉบับนี้และ ฉลากอาหาร เดิมที่เหลือให้ใช้ต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2559

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคน้ำแข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย.รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทขห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวCopyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : business.evp@jsppharma.co