dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
CSR
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุอย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ

อย. เขมเตือนผูจําหนาย อยานําผลิตภัณฑอาหารที่ไมมีการแสดงฉลาก หรือเปนผลิตภัณฑที่ หมดอายุ หรือใกลหมดอายุจัดใส กระเชาของขวัญ เพื่อปองกันอันตรายที่ผูบริโภคจะไดรับ แนะผูบริโภคกอนเลือกซื้อ กระเชาของขวัญ ควรตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ วันหมดอายุ หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑมาจัดกระเชาเอง พรอมกันนี้อย.จะสุมตรวจกระเชาของขวัญที่วางจําหนายตามหางสรรพสินคาและซูเปอรมารเก็ตตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงสิ้นสุดชวงเทศกาลปใหม

จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น

 อย. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูแทนของบริษัทผู ผลิตอาหารเสริม แจงวาพบเลขสารบบอาหารของทางบริษัทถูกนําไประบุบนผลิตภัณฑของบริษัทอื่น และมีการจําหนายทางอินเทอรเน็ตในหลายเว็บไซตอย.

อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริงอย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง

 นักศึกษาสาวเสียชีวิตจากภาวะช็อกภายในคอนโดยานนนทบุรีซึ่งคาดวาอาจเกิดจากการรับประทาน ยาขับผิว และ ยาเพิ่มขนาดหน้าอก มีขอหามใชหรือควรหลีกเลี่ยงการใชกับผูปวยที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจทําใหเกิดหลอดเลือดอุดตัน เชน ผูที่เปนโรคอวน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดอักเสบ ดังนั้น การใชยาในภาวะผูที่มีความเสี่ยงดังกลาว ควรตองอยูในความดูแลของแพทยอยางใกลชิด

อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIVอย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
[Go to top]Copyright 2012 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 255,257 Soi Sathupadit 58 Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120
TOT : 092-2234059 Fax : 02-294-0705 E-Mail : [email protected]